HART & SLAGADERS - December 2013 - N°4 - page 9

IX
TIJDSCHRIFT VAN DE
BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA
Voor u geplukt uit de Hot-
Line sessies van het ESC 2013
(Amsterdam, 31 augustus –
4 september): vier studies
die aantonen dat negatieve
onderzoeken even nuttig kunnen
zijn als positieve en dat men
op zijn hoede moet zijn voor
vooringenomenheid
Trombusaspiratie wordt
facultatief
Tot op heden werd trombusaspiratie
in de acute fase van een infarct
beschouwd als een heilzame
ingreep. Deze opvatting, gebaseerd
op niet altijd even harde gegevens,
wordt aan spaanders geslagen door
de resultaten van het onderzoek
TASTE (Thrombus Aspiration in ST-
Elevation Myocardial Infarction in
Scandinavia), gevoerd bij patiënten
met een infarct met ST-elevatie
van minder dan 24 uur en met
overeenstemming tussen de ECG-
gegevens en de angiografische
vaststellingen.
Op basis van een 1:1
randomisering werd bij iets
meer dan 7.200 patiënten
trombusaspiratie uitgevoerd vóór
angioplastiek of een dilatatie
zonder voorafgaande aspiratie. Het
voornaamste evaluatiecriterium
was de globale mortaliteit op
dag 30, geanalyseerd met de
intentie te behandelen. De termijn
tussen de symptomen en de
angioplastiek bedroeg 3 uur en
tussen het diagnostisch ECG en
de angioplastiek 66 minuten. In
66% van de gevallen werd via
de spaakbeenslagader gewerkt.
Een trombusscore G3 à G5 is in
52 % van de gevallen aanwezig.
Aspiratie vond plaats in 4,9 % van
de gevallen in de gewone groep
en in 93,9 % van de gevallen in de
aspiratiegroep. Uiteindelijk is er
geen enkel verschil tussen beide
groepen wat de voornaamste
complicaties van angioplastiek
betreft (tabel 1).
De analyse in subgroepen toont
identieke resultaten in alle geteste
subgroepen.
Dit onderzoek, heel wat
imposanter dan alle tot nu toe
gerapporteerde onderzoeken, laat
dus weinig hoop dat systematische
trombusaspiratie in de acute fase
van een infarct met ST-elevatie
interessant zou zijn.
Het veroordeelt de techniek
echter niet in het geval van
een zeer omvangrijke trombus
of wanneer het uitblijven van
reperfusie mogelijk verband
houdt met distale embolen van
trombusmateriaal. Dat de duur
van het onderzoek beperkt bleef
tot dag 30 laat overigens niet toe
mogelijke gunstige gevolgen op
langere termijn uit te sluiten,
voornamelijk wat nieuwe infarcten
en stent-tromboses betreft: die
treden veeleer minder op wanneer
aspiratie heeft plaatsgevonden.
Geen definitieve veroordeling dus,
maar evenmin een systematische
aanbeveling, zodat degene die op
de spoeddienst de angioplastiek
uitvoert iets vroeger weer naar
bed kan!
Mechanische kleppen: warfarine
blijft in pole position
Onze landgenoot Frans Van de
Werf stelde de resultaten van
RE-ALIGN voor, een onderzoek
waarnaar werd uitgekeken
nadat de stopzetting ervan op
het internet was meegedeeld.
Het vergeleek bij dragers van
mechanische kleppen een
klassieke behandeling met
antivitamine K met behandelingen
met drie verschillende dosissen
dabigatran (twee keer per dag
150 mg, 220 mg of 300 mg),
bepaald door de creatinineklaring
(respectievelijk < 70 ml/mn,
tussen 70 en 100 ml/mn en ≥
110 ml/mn) en dit gedurende
twaalf weken. De patiënten
werden bovendien opgesplitst in
een cohort A (recente inplanting
van een mechanische aorta- en/
of mitraalklep) en een cohort B
(inplanting van mitraalklep langer
dan drie maanden geleden). Het
voornaamste evaluatiecriterium
is de dabigatranconcentratie in
het dal. Een verhoging van de
dosis dabigatran wegens te lage
dalwaarde of stopzetting van de
behandeling waren nodig in 37
% van de gevallen in populatie
A en in 14 % van de gevallen in
populatie B.
Jaarlijks congres van de
European Society of Cardiology
Amsterdam, 31 augustus - 4 september
CONGRESECHO
Dr Eric Tison en Jean-Claude Lemaire
���
Tabel 1
Voornaamste resultaten van het TASTE onderzoek
Aspiratie
(n = 3621)
Klassiek
(n = 3623)
Relatief
risico
p
Hoofdcriterium
Globale mortaliteit op
dag 30
2,8 % 3,0 % 0,94
0,63
Nieuw infarct op
dag 30
0,5%
0,9%
0,61
0,09
Stent-tromboses
0,2%
0,5%
0,47
0,06
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook